top of page
Podpis smlouvy

obchodní podmínky

1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran:

prodávajícího

Petr Slavkovský

Sklárna Jakub,

Mnichov 278,

793 26   Vrbno pod Pradědem

IČ 73247481

zapsaná v ŽL ev. Č. 380101-6897, vydán Obec. Ž.Ú. v Bruntále dne 1. 9. 2003 (dále jen prodávající)

a

kupujícího

spotřebitel - tj. , která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen nebo ) nebo podnikatel - tj. jiná fyzická nebo právnická osoba, která zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen kupující), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.sklarnajakub.com

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li kupující podnikatelem, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ustanovení Obchodních podmínek upravující zákonná práva spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. těchto Obchodních podmínek) se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele.

 

 

3. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách www.sklarnajakub.com.

 

4. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy – prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, jsou odvislé od podmínek konkrétního poskytovatele internetového připojení a poskytovatele služeb elektronických komunikací kupujícího,

b) spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (např. na příslušný živnostenský úřad, Českou obchodní inspekci, Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

5. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 

a) Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím v internetovém obchodě prodávajícího na webových stránkách www.sklarnajakub.com.

b) Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

c) Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující je dostatečným způsobem před provedením objednávky upozorněn na Obchodní podmínky a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího na webových stránkách www.sklarnajakub.com a kupující má možnost před vlastním
odesláním objednávky svoji objednávku zkontrolovat a případně ji opravit nebo změnit.

d) Pokud kupující s objednávkou souhlasí, odešle objednávku prodávajícímu.

 

e) Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, porozuměl jim a výslovně s nimi souhlasí.

 

f) Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky je prodávající povinen neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci či v objednávkovém formuláři.

 

g) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena určená dodavatelem zboží. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

6. Cena zboží a platební podmínky

 

a) Ceny zboží v internetovém obchodě prodávajícího a v kamenném obchodě prodávajícího se mohou lišit.

 

b) Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího na webových stránkách www.sklarnajakub.com jsou konečné, uvedené včetně DPH

 

c) Kupující je při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího oprávněn využít následující způsoby platby za objednané zboží:

  • platba v hotovosti či plat. kartou v provozovně prodávajícího na adrese Mnichov 278, Vrbno p. Pradědem, 793 26.

  • platba dobírkou (tj. hotově řidiči dopravce při dodání zboží),

  • platba předem (tj. před dodáním zboží) bankovním převodem na účet prodávajícího, který prodávající sdělí kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci či v objednávkovém formuláři.

 

d) Kupující je dále povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady na dodání zboží se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží. Konkrétní způsob dodání zboží si kupující zvolí sám při vyplňování objednávkového formuláře.

 

e) Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

f) Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

7. Dodání zboží

a) Kupující je při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího oprávněn využít následující způsoby dodání zboží:

  • osobní převzetí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese Mnichov 278, Vrbno p. Pradědem, 793 26.

  • doručení Českou poštou, Zásilkovnou, Balíkovnou

  • prioritní doprava Českou poštou na Slovensko – zboží bude dodáno Slovenskou poštou,

  • ekonomická doprava do zahraničí s využitím místní pošty,

  • prioritní doprava do zahraničí s využitím místní pošty.

 

b) Pokud je zboží skladem, je objednávka dodána kupujícímu v co nejkratším termínu, obvykle během 1–3 pracovních dnů v rámci České republiky, 5 pracovních dnů na Slovensko, 1–3 týdnů po Evropě, 1–6 týdnů do ostatních zemi. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

 

c) Pokud není zboží skladem, je kupující telefonicky nebo e-mailem informován o možnostech pozdějšího dodání zboží. V případě, že je nutné objednávku kupujícího uspokojit několika dílčími zásilkami, neboť část zboží není skladem, hradí kupující náklady spojené s balením a dodáním zboží pouze jednou, a to ve výši, která je uvedena v potvrzení objednávky.

 

d) Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na doručovací adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři zajišťuje prodávající.

 

e) Při převzetí objednaného zboží od dopravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání. V případě, že je obal poškozený nebo jiné skutečnosti nasvědčují tomu, že by mohlo být poškozeno i samotné zboží, kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné s řidičem dopravce sepsat zápis o poškození zásilky.

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

a) Právo odstoupit od smlouvy: spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel převezme objednané zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, tj. Sklárna Jakub, Mnichov 278, Vrbno p. Pradědem, 793 26, e-mail: sklarnajakub@seznam.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Spotřebitel je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.sklarnajakub.com, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

b) Důsledky odstoupení od smlouvy: pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

c) Převzetí zboží: zboží je spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, povinen zaslat zpět nebo jej předat na adrese Mnichov 278, Vrbno p. Pradědem, 793 26. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět prodávajícímu před uplynutím 14 dnů.

 

d) Náklady spojené s vrácením zboží: spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

e) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

9. Odpovědnost za vady a záruka

a) Kupující zásilku podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí, tj. nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky, a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 

b) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

c) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli záruku písemnou formou (např. záručním listem, potvrzením). Uvedené potvrzení může být nahrazeno dokladem o zakoupení zboží, obsahuje-li obchodní firmu prodávajícího, jeho sídlo a IČ.

 

d) Prodávající odpovídá kupujícímu, že objednané zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popsané, případně jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se takové zboží obvykle používá.

 

e) Má-li zboží vady, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu. Spotřebitel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

 

f) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

g) Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, tj. Mnichov 278, Vrbno p. Pradědem, 793 26.

 

h) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

i) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty
má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

j) Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

10. Ochrana osobních údajů

 

a) Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího: www.sklarnajakub.com.

 

11. Závěrečná ustanovení

a) Všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou oddělitelná, a pokud by se jakékoliv jejich ustanovení stalo neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Obchodní podmínky budou posuzovány tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala.

 

b) Veškeré právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vzniklé na základě kupní smlouvy náleží do pravomoci soudů České republiky.

 

c) V případě sporu mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu a kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

 

d) Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. května 2024 a nahrazují veškerá předchozí znění obchodních podmínek, včetně všech jejich součástí.

bottom of page